તને પ્રેમ કરવાની મારી આદત નથી ☝️ તું મારી જરૂરિયાત છે 😘 તું જ મારી જિંદગી છે. 🥰

જ્યારે પણ કોઈ તમારું નામ લે છે ❣️ ત્યારે ખબર નથી કેમ તમારો ચહેરો દેખાય છે. 😍

અમને સમયની પરવા નથી 👉 પણ જ્યારે તમે મળ્યા 👩‍❤️‍👨 ત્યારે અમે તેની પણ કાળજી રાખવા લાગ્યા. 😊

મને મારા પ્રેમ પર એટલી ખાતરી છે ❣️ કે જે મારું બની ગયું છે 👩‍❤️‍👨 તે બીજા કોઈનું ન હોઈ શકે.

મારી છાતીમાં દિલ❤️ છે તું એ દિલની ધડકન છે.

સાચા પ્રેમની કોઈ એક્સપાયરી ડેટ હોતી નથી. ☝️

જીવન સુંદર છે, બધા કહેતા હતા 😀 જે દિવસે મેં તને 🥰 જોયો તે દિવસે મને ખાતરી થઈ ગઈ.

તમારો પ્રેમ મારા માટે પવન જેવો છે 🥰 થોડું ઓછું હોય તો શ્વાસ અટકી જાય છે.

દિવસ બીજાના કામમાં પસાર થાય છે 😄 અને રાત તમારી યાદોમાં 😍 પસાર થાય છે.

નફરત પછી જે પ્રેમ થાય છે ❤️ એ જ પ્રેમ હંમેશા રહે છે.

પ્રેમ નો સંબંધ પણ કેટલો વિચિત્ર છે ☝️ મળે તો વાત 😘 લાંબી થાય અને છૂટા પડે તો 😇 યાદો લાંબી.

સમય હોય ત્યારે પ્રેમનું ધ્યાન રાખો ☝️ નહીં તો સમય પુષ્કળ હશે 👉 પણ પ્રેમ નહીં રહે.